Gwarancja

OGRANICZONA GWARANCJA.      Line Work Bucket Products, L.L.C. gwarantuje, że jej produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Produkty nie są objęte gwarancją jako nadają się do jakiegokolwiek celu lub zastosowania innego niż cel, do którego są przeznaczone (zgodnie z opisem na opakowaniu produktu lub wynikającym z samego produktu). Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje przez okres jednego (1) roku od zakupu produktu i jest niezbywalna. Line Work Bucket Products, L.L.C. naprawi lub wymieni każdy produkt, który okaże się wadliwy, jeśli będzie używany zgodnie z przeznaczeniem. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z wszelkimi instrukcjami dostarczonymi dla jego użytkowania, a Line Work Bucket Products, L.L.C. nie ponosi odpowiedzialności w inny sposób. Naprawa lub wymiana wadliwego produktu lub, według uznania Line Work Bucket Products, L.L.C., zwrot ceny zakupu dowolnego wadliwego produktu jest jedynym środkiem zaradczym w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji, a Line Work Bucket Products, L.L.C. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przekraczające cenę zakupu wadliwego produktu. Line Work Bucket Products, L.L.C. nie upoważniła żadnej osoby do składania lub udzielania jakichkolwiek innych gwarancji lub oświadczeń, ustnych lub pisemnych w jej imieniu. NIE MA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU LINE WORK BUCKET PRODUCTS, L.L.C. BYĆ ODPOWIEDZIALNYM ZA SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAŁE Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY LUB WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK TEORII PRAWNYCH, CZY NA PODSTAWIE UMOWY, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CZYNNEJ LUB INNEJ. W ŻADNYM WYPADKU LINE WORK BUCKET PRODUCTS, L.L.C. BYĆ ODPOWIEDZIALNYM WOBEC UŻYTKOWNIKA W ŁĄCZNEJ KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ CAŁKOWITĄ CENĘ ZAKUPU ZAKUPIONEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKTU.

x