Free standard shipping on all domestic (USA) orders over $120 placed between 5/17/2023 - 6/2/2023!

Garantie

BEPERKTE GARANTIE.      Line Work Bucket Products, L.L.C. garandeert dat haar producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. De producten worden niet gegarandeerd als geschikt voor enig doel of gebruik anders dan waarvoor het bedoeld is (hetzij zoals beschreven op de productverpakking of zoals duidelijk is uit het product zelf). Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van één (1) jaar vanaf de aankoop van het product en is niet overdraagbaar. Line Work Bucket Products, L.L.C. zal elk product repareren of vervangen dat defect blijkt te zijn wanneer het wordt gebruikt zoals bedoeld. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing als het product wordt gebruikt zoals bedoeld en in overeenstemming met de instructies voor het gebruik ervan, en de Line Work Bucket Products, L.L.C. anderszins niet aansprakelijk. Reparatie of vervanging van een defect product, of, naar keuze van Line Work Bucket Products, L.L.C., restitutie van de aankoopprijs van een defect product is uw enige verhaalsmogelijkheid onder deze Beperkte garantie, en de Line Work Bucket Products, L.L.C. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die de aankoopprijs van het defecte product overschrijdt. Line Work Bucket Products, L.L.C. heeft niemand gemachtigd om namens hem enige andere garantie of verklaring te geven, mondeling of schriftelijk. ER ZIJN GEEN IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZAL LINE WORK BUCKET PRODUCTS, L.L.C. AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INCIDENTELE, VOORBEELDENDE OF BEPAALDE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DOOR ENIGE OORZAAK OF VOORTVLOEIEND UIT ENIGE WETTELIJKE THEORIE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE ONRECHTMATIGE AANSPRAKELIJKHEID OF OVERIGE AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZAL LINE WORK BUCKET PRODUCTS, L.L.C. AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EEN TOTAAL BEDRAG DAT DE TOTALE AANKOOPPRIJS VAN HET DOOR U GEKOCHTE PRODUCT OVERSCHRIJDT.